Tjänster

Implementationspaket: arbetsmiljöhandboken SCORE

De verksamheter som vill komma igång så snabbt som möjligt med SCORE köper till ett implementationspaket. Under implementationen genomförs följande verksamhetsanpassningar:

 • Introduktion till IT-stödet iBinder
 • Introduktion till SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
 • Organisation, ansvar och befogenheter
 • Policy, mål och planer
 • Lagar och krav
 • Undersöka arbetsmiljöförhållandena
 • Olyckor och tillbud
 • Arbetsanpassning, rehabilitering, alkohol och droger
 • Följa och förbättra

Implementationspaket: Nödläges- och krispärm

De verksamheter som vill komma igång så snabbt som möjligt med Nödläges- och krispärmen köper till ett implementationspaket.
Under implementationen genomförs följande verksamhetsanpassningar:

 
 • Rutin och mallar för Nödläges- och Krishantering
 • Krisledningsgrupp
 • Anhöriglista
 • Larmkedja Allvarliga olyckor/tillbud

Checklistor för:
 • Olycka och tillbud
 • Våld och hot om våld
 • Medarbetares död eller svår sjukdom
 • Brand
 • Inledande möte (Krisledningsgrupp)
 • Uppföljning efter kris (Krisledningsgrupp)

Arbetsmiljörådgivning

Förutom att SCore är ett stöd i verksamhetens arbetsmiljöarbete så kan PLASSNER erbjuda utökad personlig rådgivning och assistans i anpassningen av SCore eller i andra frågor som rör arbetsmiljö.

Några av de fall som kan vara aktuella är:

 • Framtagande av policy, mål och planer 
 • Anpassning av uppgiftsfördelning
 • Analysledare i riskhanteringsarbetet
 • Utredare vid olyckor och tillbud
 • Stöd vid årlig uppföljning SAM

Serviceavtal

I vårt serviceavtal ingår en halvårsvis kvalitetssäkring av efterlevnaden av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Kvalitetssäkringen omfattar:

 • Uppföljning av arbete med policy, mål och planer, dvs speglar policyn verksamhetens allvarliga risker, finns det mål, nyckeltal och handlingsplaner samt genomförs den årliga SAM-uppföljningen.
 • Uppföljning av skyddskommitténs arbete, dvs behandlas rätt frågor, håller protokollet rätt kvalitet.
 • Uppföljning av skyddsronder, dvs genomförs skyddsronderna, finns protokoll och finns det skriftliga handlingsplaner som leder till förbättringar.
 • Uppföljning av riskanalysarbetet, dvs genomförs riskanalyser, åtgärdas identifierade risker samt upprättas handlingsplaner vid behov.
 • Skriftlig redovisning av resultat inklusive förbättringsförslag.